Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych
„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”

Ochrona danych osobowych

Realizując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/978 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – RODO, w stosunku do osób fizycznych, informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawa w Wyszonkach Kościelnych, 18-214, Wyszonki Kościelne 1, spwyszonki@klukowo.pl lub tel. 862774584.
 2. Szkoła powołała Inspektora Ochrony Danych osobowych, kontakt iod@spw.klukowo.pl lub pisemnie na adres szkoły.
 3. Dane są przetwarzane w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Szkoły - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz na podstawie Ustawy Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.).
 4. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Szkoły związanych z wykonywaniem czynności, podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych osobowych Szkoła zmuszony jest odmówić obsługi Klienta.
 5. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.
 7. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 8. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.
 9. Osobie której dane dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Dane nie są przekazywane do państw trzecich.
 11. W Szkole nie jest stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.