Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych
„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”

Komunikaty

03 października 2019 21:13 | Komunikaty

Strefa ósmoklasisty

Zasady przyznawania punktów podczas rekrutacji [KALKULATOR]

Zasady przyznawania punktów podczas postępowania rekrutacyjnego do szkół średnich określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. 2017 poz. 610).

 

Sprawdź orientacyjną liczbę punktów, które możesz uzyskać podczas rekrutacji do szkoły średniej, korzystając z kalkulatora punktów, dostępnego pod adresem: https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/

 

 Poniższe zasady obowiązują podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na lata 2019/2020 - 2021/2022.

 

Podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych naliczna będą punkty za:

 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty

 Podstawa prawna: §13, §14 wyżej wymienionego rozporządzenia

 

Egzamin ósmoklasisty

Liczba punktów

Język polski

wynik [%] x 0,35

Matematyka

wynik [%] x 0,35

Język obcy

wynik [%] x 0,30

 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty (w całości lub jego części) punkty na podstawie ocen z przedmiotów egzaminacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły, przeliczonych w następujący sposób:

 

Ocena na świadectwie ukończenia szkoły

Język polski

Matematyka

Język obcy

celujący

35

35

30

bardzo dobry

30

30

25

dobry

25

25

20

dostateczny

15

15

10

dopuszczający

10

10

5

 

 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

 Podstawa prawna: §4, §5 wyżej wymienionego rozporządzenia

 

Ocena na świadectwie ukończenia szkoły

Język polski

Matematyka

I przedmiot (*)

II przedmiot (*)

celujący

18

18

18

18

bardzo dobry

17

17

17

17

dobry

14

14

14

14

dostateczny

8

8

8

8

dopuszczający

2

2

2

2

 

(*) - o tym, jakie dodatkowe przedmioty ze świadectwa są punktowane w danej szkole średniej, decyduje jej dyrektor.

 

Dodatkowe punkty

Liczba punktów

Świadectwo z wyróżnieniem

7

  

3. Aktywność społeczna, w tym wolontariat

 Podstawa prawna: §7 wyżej wymienionego rozporządzenia

 

Dodatkowe punkty

Liczba punktów

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

3

  

4. Konkursy

 Podstawa prawna: §6 wyżej wymienionego rozporządzenia

 a) Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 

Osiągnięcie

Liczba punktów

tytuł finalisty konkursu przedmiotowego

10

tytuł laureata konkursu tematycznego / interdyscyplinarnego

7

tytuł finalisty konkursu tematycznego / interdyscyplinarnego

5

 

b) Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty ustawy o systemie oświaty:

 

Osiągnięcie

Liczba punktów

tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10

tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

4

tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3

 

c) Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 

Osiągnięcie

Liczba punktów

dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

10

dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego / interdyscyplinarnego

7

dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego / interdyscyplinarnego

5

tytuł finalisty konkursu przedmiotowego

7

tytuł laureata konkursu tematycznego / interdyscyplinarnego

5

tytuł finalisty konkursu tematycznego / interdyscyplinarnego

3

 

d) Zawody będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:

 

Osiągnięcie

Liczba punktów

dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10

dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7

dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

5

tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7

tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3

tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

2

 

e) wysokie miejsce w pozostałych zawodach wiedzy, a także zawodach artystycznych, sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły:

 

Szczebel zawodów

Liczba punktów

międzynarodowy

4

krajowy

3

wojewódzki

2

powiatowy

1

 

UWAGA: Maksymalna liczba punktów do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. Jeśli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów, na tym samym szczeblu, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie ucznia w tych zawodach.

  

Sprawdź orientacyjną liczbę punktów, które możesz uzyskać podczas rekrutacji do szkoły średniej, korzystając z kalkulatora punktów, dostępnego pod adresem: https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/

 

 

Przeczytano: 66 razy. Wydrukuj|Do góry